Роганін тест контрольSlideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Apr 13, Clipping is a handy way to collect and organize the most important slides from a presentation.

You can keep your great finds in clipboards organized around topics. SlideShare Explore Search You. Show related SlideShares at end. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Be the first to like this.

Embeds 0 No embeds. No notes for slide. Роганйн Тест-контроль Алгебра Е початки ф. Передрукування дикого посйбнкка або будь-якоЁ йою частники ааборовяеться без доаволу ФОП Спйвак Т.

Зошит для поточного та тематичного оцйнювання. Даний рабочий зошит мйстить тестовй завдання для поточного та тематичного оцйнювання знанъ уч- нйв. Неодмйнною рисою зошита е наявнйсть усйх самостййних 1 контрольних робйт, роароблених у фор- матй ЗНО. Пропоноване навчальне видання допоможе вчителевй адтснити ефективний контроль над аасвоенням учнями навчальною матерйшгу, а учневй — эорйентуватися у тестових завданнях та набути навичок швидкого та безпомилкового заповнення бланка вйдцовйдей.

Для його подолання необхйдъто маты навычкн роботы п будь-якыми тестовыми завданиямн. Такт навички можна виробнти посту- пово. Тому основною мотою створення даного посйбника с: Кр1м того, зошыт може використовуватися хнколярамгх для самостййнот птдготовкхт до роботн з тестовыми завдаихтямн, самоперевтрки сво1х знань та вмйнь, трснування зановнсння бланка втдповтдей. Запрононоватттитт зохпнт призначеннй для здййснегтня вчгггелсм поточного оцйнюванигт само- сттйнй роботы та тематичного контролю тематичне оцйнювання навчальннх досягнень з алгебрн 1 цочатъ-лв анализу та геометрй учнйв 10 кластв.

Кожна саптостййттгх 1 контрольно робота розрнхована на два варшнтн. Прн внконатшй за- нд ч. За ккравыльне виконаъшя кожного 13 зшлшнь учень може одержати 2 балы. Завдання вважаетьсл выконаным правиль- но. По бзтанна учнй нпнсують лише числову тл- шьпйль. Правильно выконаиня завдання 4 савтоогтйнот роботы оцтпюстъся 3 балами. Высокому ртиню панчальннх досягнень учнтв Шдповйдас завдання Це зандання втдкргггот фор- мы з розгорнугою втдхтовтдддхо.

Завданнл ввпжаеться ннконппнм правильно, якщо учень розтдязав З 5. За правильне виконання цього завдання учень одержуе 3 бали. Таким чином, максимальна кйлькйсть балйв, яку може одержати учень. За правильно виконання кожного 13 завдань 1- -6 учень може одержати 1 бал.

В1дпов1д1 до завдань учитель иерешряс за бланком втдповйдей. Завдання внажаеться виконаним правиль- но, якщо учень обрав 1 позначив у бланку правильний варйант в1дпов1д1. Завдання вважаеться виконаним помилково, якщо учень: Достатньому рйвню нйдповшають завдания 7—8 — завдання вйдкрито! Результатом виконання цього завдання е число, яке необхйдно вписати в бланк вйдповйд- но до внмог заповнення бланка в1дпов1дей, сформульованих в кожному бланку.

До бланка вйдиовйдей учит вписують лише числову вйдновйдь. Правильне виконання конского 13 завдань оцтнюеться 1,5 балами. Высокому рйвню навчальних досягпень учнйв вйдповйдае завданпя 9. Цс завдання втдкритоЁ фор- ми з розгорнутою втдповйддхо. Завдания вважаеться внконаним правильно. За правильно виконання цього завдання учснь одержус 3 бали. Таким чипом, мшссымальна к1льк1сть балйв, яку може одержати учень, правильно викоиавшы вс1 завдання контрольно!

Яка йз функцйй, графйки, яких подано нижче, е Вирйинт 1 парною? Знайдггь область визначення функцй: Знайдтгь область визначення функцН: У завданнях правипьну вбдповйдь назначайте так: В1дм чайте тйпьъси одну правил-ткнув 8. Подайте в радйаннйй мйрй кут: Достатвйй рйвенъ 3 бели Розе зчжгть заедания 4.

Внсокий рйвеяъ З били Розвёчзання повинно мдстити обгрунтуеання. У зааданнё 4 правнпьну вйдпоёйдь якщо д.

Ефективна перевірка знань - це Тест-контроль Алгебра Геометрія 10 клас Роганін!

Знайдйть найменший додатний нерйод функцй: Знайдйть область визначення функцй: Вйдмбчайте тблет одну правильну в дпов Графйк якоё функцй зображено на рисунку?

Графы якоТ функцй зображено на рисунку?

Решебник (ГДЗ) Алгебра 11 клас О.М. Роганін (2009 рік) Тест-контроль

Дотримуйтесь вказйвок щодо заповнення бпанка. У завданнях правильну вёдповбдь позначайте так: В Г Д лЁЁЁ Е] Ё Ё ЁШ Щш А Б В Г Д з Ш Ш Ш Ш Ш о У завданнй 4 правильну вйдповёдь записуйте у рядок. Знайдйтъ область назначения функцй: ПП ПЦППППП ПП П ЦП ПЦПППП ПЦПППППНН Ё Ш 5. Знайдйть найменший додатний перйод функцй: Визначте парн1сть непарн1стъ функц Вердикт 1 Варйант 2 1: Укажйть щножину звачень шей функцй. Вйдмёчайте тйльки одну правильну вйдповйдь.

Дотримуйтесь вказйвок щодо заповнення бланка. У завданнях 1—6 правильну вйдповбдь позначайте так: Вирйант 1 Варйант 2. Варйант 1 Варйант 2 Вйдмйчайте тйльки одну правильну вйдповйдь. Дотримуйтесь вказёвок щодо заповнення бланка. У завданнях правильну вйдповйдь позначайте так: Вирдипт 1 Виргинии 2 Вирйинт 2 г; о: Вйдмйчайте тйпьки одну правильну вйдповйдь.

Ё1ЁЧ; ЦЁЁЙ Ш Вйдмйчайте тйпьки одну правильну вбдповйдь. В 1 У завданнях правильну вбдповбдь позначайте так: Ш Е ада У завданнй 4 правильну вйдповбдь записуйте у рядок. ВарЕант 1 Варйант 2 1: Варгант 2 1 1 соз о: Знайдйть найбйльше 1 найменше значения виразу: С] У завданнях запишбть вйдповйдь у рядок. Знайдйтъ область назначения функдй: Знайдйть область аначень функцй: У завданнях правильну вйдповбдь позначайте так: Клас САМОСТШНА РОБОТА М: Якщо розыязкйедеяблека; зацисуйте тх через Крапкузкомою.

Високий р1венъ 3 балл Розвязання повинно мйстити обгрунтуеання. У ньому треба записати поопддовн! Якщорозеязкйв декбпька, записуйте Тх Через крапку з комою. Варйант 1 х 2 1 Вирйант 2 со5 х 5 -1 2. Вйдмбчайте титьки ОДНУ правильну вбдповйдь. Скйльки коренйв мае рйвняння Варйант 1 4.

Вйдмйчайте тйпьки одну правильну вйдповёдь. У завданнях правильну вждповждь позначайте так: Вирйинт 1 Виргинии 2 39 Високий рйвень 3 бали Розв Зжзання повинно мйстити обгрунтуеання.

У ньому треба записати послждовн! Вйдмжчайте тжльки одну правильну Ыдповбдь. Дотримуйтесь вказйвокщодо заповнення бланка.

У завданнях 1—3 правильну вждповждь позначайте так: Вйдмйчайте тйпьки одну правильну вйдповбдь. Ш Ёйзёйёаййёйё зёйййй У завданнё 4 правильну вёдповйдь записуйте у рядок. Ё Вариант 1 х 3. Графйк якот функцй эображено на рисунку? Знайдйть область визначепня функцН: Дотримуйтесь вказхвок щодо заповнення бланка.

У завданнях 1—3 правильну вхдповхдь позначаите так: Знайдйть область назначения функцй: Графйк якой функцй аображено на рисунку?

Відповіді до тест-контролю з алгебри та геометрії 11 клас

Достатнйй рйвень 3 баш! Розв шбть завдання Запишдть вЮпоеЕдь у бланк вюпоеддей 7. Вйдмдчайте тйльки одну правильну вбдповддь. Дотримуйтесь вказйвок щодо заповнення бланйа. Побудуйте схематично графйк функцН: Знайдггь область эначень функцй: Знайдйть область визначення функцН: У завданнях 1—3 правильну вддповйдь позначайте так: Ш 3 А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г ДЖ чШШШШШ ШШШШШ ШШШШШ У завданнй 4 правильну вйдповддь записуйте у рядок. Дотримуйтесь вказбвок щодо заповнення бланка.

Серед наведених пнжче виразйв укажйть вираз, який мае Варйшт 1 Варгант 2 найбйльше значения. Запишйть вддповддь у бланк вддповйдей 7. А в 1 Ш Е] Ш А в У завданнях эапишдть вбдповйдь у рядок. У завданнях 1—3 правильну вбдповйдь позначайте так: Знайдйть область визначенъхя функцй: Ё ятЦЁ Ёд Е] Ёгй ЁЁ ЁЗЁ эй Ё Ё Ё] Ё й х д У завданнй 4 правильну вйдповйдь записуйте у рядок.

Вйдмбчайте тйпьки одну правильну вйдповйдь. Дотримуйтесь вказ1в0к щодо заповнення бланпё. Якщо розпгязкбв декйпька, записуйте Тх через крапку э комою. Серед ваведених впразйв укажйть вираз, який мае Варйант 1 вайбигьше значения.

Варйант 2 найменше значения. Мед мы швед Ш 1 3. Варйант 1 5 - 9 Варйшт 2 , од, 8 Е Вщмпчайте тппьки одну правильну вйдповйдь. Знайдггь область вианачення функцй: Вирйинт 2 Вирдинт 1 2 1 сов 1 12 12 д 1 г В 67 Запиштть вддпоетдь у бланк в1дпов1дей 7. Вирйинт 1 Вирйинт 2 Foundations of Teaching with Technology. Start clipping No thanks. You just clipped your first slide! Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

Now customize the name of a clipboard to store your clips. Visibility Others can see my Clipboard.

Другие новости по теме:

Сколько стоит дом под ключ в омске
Фабрика свобода адрес